Produkt dnia
Producenci
Zaloguj się
Nie pamiętasz hasła? Zarejestruj się
Regulamin

 

Regulamin sprzedaży sklepu internetowego REMONTOMANIAK.PL

§ 1 INFORMACJE OGÓLNE

1. Poniższy Regulamin znajduje zastosowanie do umów zawieranych za pośrednictwem
Sklepu Internetowego dostępnego pod adresem www.remontomaniak.pl. Regulamin
określa w szczególności zasady składania zamówień i dostawy Produktów,
uprawnienia Klienta związane z zakupionym Produktem (w tym w zakresie prawa do
odstąpienia od umowy sprzedaży) oraz zasady i tryb rozpatrywania reklamacji.
Niniejszy Regulamin stanowi integralną część umowy sprzedaży zawartej za
pośrednictwem Sklepu Internetowego.
2. Operatorem Sklepu Internetowego prowadzonego na stronie www.remontomaniak.pl
jest HANDLOVO SP. Z O.O. - NIP: 7511788501, KRS : 0001050470, Kapitał
zakładowy : 10 000 zł z siedzibą : Krasków 50, 46-200 Kluczbork.
3. Sklep Internetowy, na warunkach opisanych poniżej, prowadzi sprzedaż Produktów:
a. z dostawą do Klienta za pośrednictwem Kuriera InPost lub Kuriera DHL
b. z dostawą do paczkomatu InPost.
c. Z odbiorem osobistym w siedzibie Sprzedawcy
4. Dla prawidłowego funkcjonowania Sklepu potrzebne jest:
a. urządzenie z dostępem do Internetu
b. przeglądarka internetowa obsługująca JavaScript oraz pliki cookies.
5. Dla złożenia zamówienia w Sklepie, poza wymogami określonymi w ust. 1, niezbędne
jest aktywne konto e-mail.

§ 2 DEFINICJE

Dzień roboczy – dzień kalendarzowy wyłączając soboty, niedziele oraz dni ustawowo wolne
od pracy.
Konto – uregulowana odrębnym regulaminem nieodpłatna funkcja Sklepu (usługa
świadczona drogą elektroniczną), dzięki której Klient może założyć w Sklepie swoje
indywidualne Konto.
Klient – osoba fizyczna, osoba prawna lub jednostka organizacyjna posiadająca zdolność
prawną, korzystająca ze Sklepu Internetowego.
Konsument – Klient będący osobą fizyczną, dokonujący z HANDLOVO SP. Z O.O. za
pośrednictwem Sklepu Internetowego czynności prawnej (w szczególności dokonujący
zakupu Produktów), która nie jest związana bezpośrednio z działalnością gospodarczą lub
zawodową tego Klienta.
Regulamin – niniejszy regulamin.
Sklep internetowy – sklep internetowy REMONTOMANIAK.PL prowadzony przez
Sprzedawcę pod adresem https://www.remontomaniak.pl.
Sprzedawca – HANDLOVO SP. Z O.O., NIP : 7511788501, KRS : 0001050470, Kapitał
zakładowy: 10 000 zł, z siedzibą : Krasków 50, 46 – 200 Kluczbork.
Produkt – rzecz ruchoma oferowana do sprzedaży za pośrednictwem Sklepu Internetowego.
Regulamin – niniejszy Regulamin Sprzedaży Sklepu Internetowego REMONTOMANIAK.PL
Ustawa o Prawach Konsumenta – ustawa z 30 maja 2014 r. o prawach konsumenta.

§ 3 KONTAKT ZE SPRZEDAWCĄ
1. Adres pocztowy: Krasków 50, 46-200 Kluczbork
2. Adres e-mail: biuro@handlovo.pl
3. Telefon: 510719793
4. Chat dostępny pod adresem https://www.remontomaniak.pl.
§ 4 INFORMACJE O PRODUKTACH I CENIE

1. Informacje o Produktach dostępne na stronie Sklepu Internetowego stanowią
zaproszenie do zawarcia umowy w rozumieniu art. 71 Kodeksu Cywilnego.
2. Ceny Produktów widoczne w Sklepie są całkowitymi cenami za towar, w tym
zawierają podatek VAT.
3. Ceny Produktów wskazane na Stronie Sklepu Internetowego nie zawierają kosztów
dostawy oraz ewentualnych kosztów związanych z wyborem opcji płatności przy
dostawie. Koszty dostawy (oraz ewentualne koszty związane z wyborem opcji
płatności przy dostawie) są podawane na stronie Sklepu Internetowego w trakcie
składania zamówienia oraz bezpośrednio przed jego złożeniem.
4. Cena Produktu (w tym łączna cena za zamówione Produkty) i koszty dostawy (oraz
ewentualne koszty związane z wyborem opcji płatności przy dostawie) będą
wskazane w potwierdzeniu zamówienia przesłanym Klientowi w wiadomości e-mail.

§ 5 ZAKUPY W SKLEPIE

1. Wybrany do kupienia Produkt należy dodać do koszyka w Sklepie Internetowym.
2. Następnie Klient wybiera z dostępnych w Sklepie: sposób dostawy towaru oraz
metodę płatności za zamówienie, a także podaje dane niezbędne do zrealizowania
złożonego zamówienia.
3. Zamówienie zostaje złożone w momencie potwierdzenia jego treści i zaakceptowania
Regulaminu przez Klienta.
4. Złożenie zamówienia jest tożsame z zawarciem umowy sprzedaży pomiędzy
Klientem a Sprzedawcą.
5. Sprzedawca przekaże Konsumentowi potwierdzenie zawarcia umowy sprzedaży na
trwałym nośniku najpóźniej w momencie dostarczenia towaru.
6. Klient może zarejestrować się w Sklepie Internetowym tj. założyć w nim Konto lub
dokonywać zakupów bez rejestracji poprzez podawanie swoich danych przy każdym
ewentualnym zamówieniu.
7. Klient, który utworzył konto w Sklepie Internetowym jest zobowiązany do ochrony
dostępu do własnego konta Klienta, w szczególności poprzez ochronę poufności
hasła do konta. Procedurę oraz warunki rejestracji określa Regulamin Konta, który
znajduje się na Stronie Internetowej.
8. Niezarejestrowany Klient dokonujący transakcji za pośrednictwem Sklepu
Internetowego powinien postępować zgodnie z komunikatami wyświetlonymi na
stronie Sklepu Internetowego w trakcie składania zamówienia.
9. Do dokonania zakupu w Sklepie Internetowym konieczne będzie:
a) akceptacja niniejszego Regulaminu Sklepu Internetowego;
b) wskazanie adresu Klienta;

c) wskazanie danych odbiorcy i miejsca dostawy (lub wybranego paczkomatu
InPost, jeśli taka forma dostawy została wybrana przez Klienta);
d) wskazanie numeru telefonu komórkowego;
e) otrzymanie płatności przez Sprzedawcę zgodnie z procedurą stosowaną na
stronie zamówienia w Sklepie Internetowym;

10. Złożone przez Klienta zamówienie zostanie potwierdzone przez Sprzedawcę poprzez
przesłanie wiadomości e-mail na adres e-mail wskazany przez Klienta.
11. Potwierdzenie przyjęcia zamówienia do realizacji zostanie przesłane przez
Sprzedawcę niezwłocznie po otrzymaniu płatności za zamówione Produkty.
12. Sprzedawca niezwłocznie poinformuje Klienta w wypadku braku dostępności całości
lub części Produktów objętych zamówieniem w Sklepie Internetowym. W wypadku
niedostępności części Produktów objętych zamówieniem do Klienta zostanie
przesłana wiadomość e-mail z prośbą o potwierdzenie, czy zamówienie ma być
realizowane w pozostałej części lub Sprzedawca skontaktuje się telefonicznie z
Klientem w powyższej kwestii.
13. Klient ma prawo do anulowania złożonego zamówienia w całości, w sytuacji gdy
część Produktów objętych takim zamówieniem nie jest dostępna poprzez przesłanie
wiadomości e-mail do Sprzedawcy, a w przypadku rozmowy telefonicznej, o której
mowa powyżej – podczas tej rozmowy. Sprzedawca niezwłocznie po otrzymaniu
informacji o anulowaniu całości zamówienia lub niezwłocznie po stwierdzeniu braku
dostępności zamówionego Produktu (wszystkich zamówionych Produktów) zwróci na
rzecz Klienta całość płatności uiszczonych w związku z zamówieniem. W przypadku
uzgodnienia częściowej realizacji złożonego zamówienia (zgodnie z powyższymi
postanowieniami) Sprzedawca dokona zwrotu ceny oraz kosztów dostawy tych
Produktów, w odniesieniu do których zamówienie nie będzie realizowane. Zwrot
płatności nastąpi na rachunek bankowy Klienta, z którego dokonana została zapłata
lub, w przypadku dokonania wyraźnego uzgodnienia pomiędzy Klientem i
Sprzedawcą, gotówką w siedzibie Sprzedawcy, w którym Produkty zostały zakupione
albo – w zależności od metody płatności, którą wybrał Klient za zamówiony za
Produkt – za pośrednictwem Systemu Płatności Elektronicznej.
14. W sytuacji, kiedy Klient, jako sposób dostawy wybrał opcję odbioru w siedzibie, w
wypadku braku możliwości przygotowania Produktów do odbioru w terminie 2 dni,
Sprzedawca skontaktuje się telefonicznie lub mailowo z Klientem w celu
potwierdzenia woli Klienta realizacji zamówienia w terminie późniejszym (wskazując
datę przygotowania Produktów do odbioru). W przypadku braku zgody Klienta na
odbiór w zaproponowanym późniejszym terminie, Sprzedawca dokona niezwłocznie
zwrotu płatności na rzecz Klienta za niedostarczone Produkty. Zwrot płatności nastąpi
na rachunek bankowy Klienta, z którego dokonana została zapłata lub, w przypadku
dokonania wyraźnego uzgodnienia pomiędzy Klientem i Sprzedawcą, gotówką w
siedzibie Sprzedawcy, w którym Produkty zostały zakupione albo – w zależności od
metody płatności, którą wybrał Klient za zamówiony za Produkt – za pośrednictwem
Systemu Płatności Elektronicznej.
15. W sytuacji, kiedy Klient jako sposób dostawy wybrał opcję dostawy do paczkomatu
InPost, Klient otrzyma od operatora paczkomatu wiadomość e-mailową lub
wiadomość tekstową SMS z kodem umożliwiającym odbiór przesyłki z paczkomatu
InPost.
16. Sprzedawca ma prawo do odmowy przyjęcia zamówienia Klienta w uzasadnionych
wypadkach, w szczególności, gdy:

a) okoliczności dotyczące zamówienia uprawdopodabniają możliwość dokonania
oszustwa;
b) Klient uprzednio złożył co najmniej dwukrotnie zamówienie, którego następnie
nie odebrał, nie podając przyczyn i nie informując o odstąpieniu od umowy ze
Sprzedawcą.

17. Sprzedawca ma prawdo do wprowadzenia limitu zamówień określonych Produktów
przez Klientów, w szczególności w sytuacji oferowania takich Produktów w promocji.
Ograniczenia wprowadzone przez Sprzedawcę zostaną każdorazowo wskazane na
Stronie Sklepu Internetowego.
18. Sprzedawca prowadzi sprzedaż hurtową.

§ 6 PŁATNOŚCI

1. Za złożone zamówienie można zapłacić, w zależności od wyboru Klienta:
1. Zwykłym przelewem na rachunek bankowy PL 06 1140 2004 0000 3902 8395
9651
2. Za pośrednictwem platformy płatniczej:
 Płatności Shoper
 dotpay
 PayU

2. W przypadku wybrania płatności za pośrednictwem platformy płatniczej Płatności
Shoper, podmiotem świadczącym obsługę płatności online jest Blue Media S.A.
3. W sytuacji wybrania przez Klienta płatności z góry, za zamówienie należy zapłacić w
terminie 5 Dni Roboczych od złożenia zamówienia. Brak realizacji zapłaty we
wskazanym terminie, spowoduje anulowanie zamówienia złożonego przez Klienta.
4. W sytuacji wyboru płatności „gotówką’’ zamówiony towar będzie gotowy do odbioru
po otrzymaniu potwierdzenia mailowego.
5. Realizacja zamówienia opłaconego za pośrednictwem  Systemu Płatności
Elektronicznej zostanie rozpoczęta od momentu otrzymania przez Sprzedawcę
płatności za zamówione Produkty, a realizacja zamówienia złożone z wyborem
metody płatności „przy dostawie” – od momentu potwierdzenia mailowego. Dopiero
po otrzymaniu płatności Sprzedawca dokona zarezerwowania dostępnego Produktu
dla Klienta oraz rozpocznie proces przygotowania zamówienia do odbioru lub wysyłki.
6. Sprzedawca informuje, że w przypadku niektórych metod płatności, ze względu na
ich specyfikę, opłacenie zamówienia tą metodą jest możliwe wyłącznie bezpośrednio
po złożeniu zamówienia.
7. Przy wyborze płatności gotówką Klient zobowiązany jest przygotować kwotę
odpowiadającą kwocie pełnego zamówienia. Podmiot dostarczający zamówione
Produkty nie wydaje reszty.
8. Klient ma prawo wyboru płatności gotówki w przypadku zamówień, których cała
wartość nie przekracza 15.000 zł
9. Klient dokonując zakupów w Sklepie akceptuje stosowanie faktur elektronicznych
przez Sprzedawcę. Klient ma prawo wycofać swoją akceptację.
§ 7 REALIZACJA ZAMÓWIENIA
1. Sprzedawca jest obowiązany do dostarczenia towaru bez wad.
2. Termin realizacji zamówienia wskazany jest w Sklepie.

3. W przypadku, gdy Klient wybrał płatność z góry za zamówienie, Sprzedawca
przystąpi do realizacji zamówienia po jego opłaceniu.
4. W sytuacji, gdy w ramach jednego zamówienia Klient zakupił towary o różnym
terminie realizacji, zamówienie zostanie zrealizowane w terminie właściwym dla
towaru o najdłuższym terminie.
5. Towar dostarczany jest wyłącznie na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej.
6. Koszty dostawy zależą od sposobu dostawy, wagi i wymiarów paczki, a także
odległości pomiędzy miejscem dostawy a siedzibą Sprzedawcy. Koszty dostawy są
podawane na stronie Sklepu Internetowego w trakcie składania zamówienia, w tym
także bezpośrednio przed jego złożeniem.
7. Przesyłki dostarczane:
a) kurierem – których waga nie przekracza 31 kg dostarczane są do lokalu
zgodnie z adresem dostawy. Pozostałe przesyłki dostarczane są jedynie pod
budynek wskazany w adresie dostawy (kurier w porozumieniu z odbiorcą
przesyłki dostarczy ją do pierwszego zadaszonego pomieszczenia). Przesyłki
są dostarczane od poniedziałku do soboty;
b) do paczkomatu InPost – zostaną dostarczone do wybranego przez Klienta (w
procesie składania zamówienia) paczkomatu InPost. W obiektywnie
uzasadnionych okolicznościach powodujących brak możliwości doręczenia
do wybranego paczkomatu (awaria, przepełnienie paczkomatu), Klient
zostanie poinformowany o alternatywnej możliwości odbioru przesyłki.
9. W sytuacji, kiedy Klient jako sposób dostawy wybrał opcję odbioru w siedzibie
Sprzedawcy, odbioru zamówionych Produktów należy dokonywać w siedzibie
Sprzedawcy. Adres, dni i godziny otwarcia oraz numer telefonu kontaktowego są
wskazane w ramach komunikatu wyświetlonego na stronie Sklepu Internetowego po
złożeniu zamówienia oraz w wiadomości e-mail potwierdzającej przyjęcie
zamówienia.
10. Sprzedawca przygotuje zamówienie do odbioru w terminie do 3 Dni Roboczych od
otrzymania wpłaty za zamówiony Produkt i poinformuje Klienta telefonicznie lub/i za
pośrednictwem wiadomości SMS lub/i wiadomości e-mail (wysłanej na wskazany
przez Klienta numer telefonu/adres e-mail), o gotowości do wydania zakupionych
Produktów w siedzibie Sprzedawcy.
11. Sprzedawca jest uprawniony do żądania od osoby odbierającej Produkty okazania
dokumentu tożsamości oraz imiennego podpisania przez osobę odbierającą
pokwitowania odbioru Produktów. Sprzedawca może odmówić wydania Produktów w
sytuacji braku przedstawienia danych, lub w wypadku braku okazania dokumentu
tożsamości lub odmowy podpisania pokwitowana odbioru Produktów.
12. Klient powinien dokonać odbioru zamówionych Produktów w terminie 7 dni od
otrzymania informacji o gotowości do wydania Produktów. W wypadku braku odbioru
Produktów w tym terminie zamówienie Klienta zostanie anulowane, a uiszczona za
zamówienie cena zostanie zwrócona Klientowi na rachunek bankowy, z którego
dokonana została wpłata albo – w zależności od metody płatności, którą wybrał Klient
za zamówiony za Produkt – za pośrednictwem Systemu Płatności Elektronicznej.
Klient zostanie poinformowany w drodze wiadomości e-mail o anulowaniu
zamówienia. 

§ 8 PRAWO ODSTĄPIENIA OD UMOWY

1. Klientowi, który jest Konsumentem przysługuje prawo do odstąpienia od umowy
zawartej za pośrednictwem Sklepu Internetowego bez wskazania przyczyn i bez
ponoszenia kosztów, z wyjątkiem kosztów, o których mowa poniżej, w terminie 14 dni
od dnia odbioru Produktów (przez Konsumenta lub osobę przez niego wskazaną) –
na podstawie art. 27 Ustawy o Prawach Konsumenta , a w przypadku umowy, która:
a) obejmuje wiele rzeczy, które są dostarczane osobno, partiami lub w
częściach – od objęcia w posiadanie ostatniej rzeczy, partii lub części,
b) polega na regularnym dostarczaniu rzeczy przez czas oznaczony – od
objęcia w posiadanie pierwszej z rzeczy.

2. Celem wykonania prawa do odstąpienia należy wysłać do Sprzedawcy, przed
upływem wskazanego powyżej terminu, oświadczenie Konsumenta o odstąpieniu od
umowy. Konsument może, lecz nie musi skorzystać z wzorcowego formularza
odstąpienia znajdującego się poniżej oraz przesłanego Konsumentowi wraz z
potwierdzeniem zamówienia. Oświadczenie może być wysłane w formie pisemnej na
adres pocztowy Sprzedawcy.
3. W przypadku skutecznego wykonania prawa do odstąpienia od umowy, umowa
uważana jest za niezawartą, a wszelkie świadczenia stron oraz wynagrodzenie
otrzymane w wyniku wykonania umowy podlegają zwrotowi (z zastrzeżeniem ust. 6,
7, 9 oraz 10 poniżej). Jeżeli Konsument złożył oświadczenie o odstąpieniu od umowy
zanim Sprzedawca przyjął jego ofertę, oferta przestaje wiązać.
4. Konsument ma obowiązek zwrotu Produktów Sprzedawcy w terminie 14 dni od dnia,
w którym od umowy odstąpił.
5. Zwrot Produktów powinien nastąpić poprzez ich doręczenie osobiste do siedziby
Sprzedawcy lub poprzez dostarczenie w inny sposób Produktu na adres Sprzedawcy.
Wybór sposobu zwrotu Produktów do Sprzedawcy należy do Konsumenta. 
6. Zwrot wszystkich dokonanych przez Klienta płatności w związku z umową, od której
Konsument odstąpił, w tym kosztów dostarczenia Produktu (z wyjątkiem dodatkowych
kosztów wynikających z wybranego przez Konsumenta sposobu dostarczenia innego
niż najtańszy zwykły sposób dostarczenia oferowany przez Sprzedawcę w Sklepie
Internetowym), zostanie dokonany w terminie 14 dni od dnia otrzymania
oświadczenia Konsumenta o odstąpieniu od umowy, przy użyciu takiego samego
sposobu zapłaty, jakiego użył Konsument. Za zgodą Sprzedawcy oraz po uzyskaniu
wyraźnej zgody Konsumenta może zostać ustalony również inny sposób zwrotu
płatności, który nie będzie wiązał się z dodatkowymi kosztami dla Konsumenta.
7. W przypadku gdy Konsument odstępuje od umowy sprzedaży jedynie w zakresie
niektórych Produktów, które były objęte jednym zamówieniem:
a) Sprzedawca zwróci część kosztów dostawy, która była związana ze
zwracanymi Produktami;
b) nie podlegają zwrotowi te koszty dostawy Produktów, które Konsument
zobowiązany jest ponieść w związku z dostawą tej części Produktów, co do
której Konsument od umowy nie odstąpił. 

8. Bezpośrednie koszty dostarczenia zwracanego w następstwie odstąpienia od umowy
Produktu do siedziby Sprzedawcy ponosi Konsument. W przypadku odstąpienia od
umowy sprzedaży Produktu, który ze względu na swój charakter nie może zostać w
zwykłym trybie odesłany pocztą, koszty zwrotu mogą być różne w zależności od
rzeczywistej wagi Produktu, kształtu (w szczególności długości najdłuższego boku
Produktu), odległości od miejsca nadania do miejsca, do którego Produkt jest
zwracany oraz firmy transportowej/kurierskiej, z której usług skorzysta Konsument.

Wysokość kosztów zwrotu (maksymalny koszt dostawy zwrotnej Produktu na terenie
Polski) szacowana jest na kwotę:
a) do 40 złotych - paczka o wymiarach standardowych do 30 kg,
b) do 200 złotych – przesyłka paletowa do 100 kg,
c) do 400 złotych – przesyłka paletowa do 700 kg.
9. Sprzedawca może wstrzymać się ze zwrotem płatności otrzymanych od Konsumenta
do chwili otrzymania Produktu z powrotem lub dostarczenia przez Konsumenta
dowodu jego odesłania, w zależności od tego, które zdarzenie nastąpi wcześniej.
Powyższy zapis nie ma zastosowania, jeżeli Konsument skorzysta z zaproponowanej
przez Sprzedawcę odpłatnej usługi odbioru zwracanych Produktów.
10. Konsument ponosi odpowiedzialność za zmniejszenie wartości rzeczy będące
wynikiem korzystania z niej w sposób wykraczający poza konieczny do stwierdzenia
charakteru, cech i funkcjonowania rzeczy. „Stwierdzenie charakteru, cech i
funkcjonowania rzeczy” oznacza jedynie wypróbowanie i przymierzanie rzeczy w
sposób, jaki jest możliwy i zwyczajowo przyjęty w sklepach tradycyjnych.
11. Prawo odstąpienia od umowy zawartej za pośrednictwem Sklepu Internetowego nie
przysługuje Konsumentowi w odniesieniu do umów:
a) o świadczenie usług, za które konsument jest zobowiązany do zapłaty ceny,
jeżeli Sprzedawca wykonała w pełni usługę za wyraźną i uprzednią zgodą
Konsumenta, który został poinformowany przed rozpoczęciem świadczenia,
że po spełnieniu świadczenia przez Sprzedawcę utraci prawo odstąpienia od
umowy i przyjął to do wiadomości;
b) w której przedmiotem świadczenia jest Produkt nieprefabrykowany,
wyprodukowany według specyfikacji Konsumenta lub służący zaspokojeniu
jego zindywidualizowanych potrzeb;
c) w której przedmiotem świadczenia jest Produkt ulegający szybkiemu zepsuciu
lub mający krótki termin przydatności do użycia;
d) w której przedmiotem świadczenia jest Produkt dostarczany w
zapieczętowanym opakowaniu, którego po otwarciu opakowania nie można
zwrócić ze względu na ochronę zdrowia lub ze względów higienicznych, jeżeli
opakowanie zostało otwarte po odbiorze Produktu;
e) w której przedmiotem świadczenia są towary, które po dostarczeniu, ze
względu na swój charakter, zostają nierozłącznie połączone z innymi
towarami;
f) w której Konsument wyraźnie żądał, aby przedstawiciel Sprzedawcy do niego
przyjechał w celu dokonania pilnej naprawy lub konserwacji; jeżeli
przedsiębiorca świadczy dodatkowo inne usługi niż te, których wykonania
Konsument żądał, lub dostarcza towary inne niż części zamienne niezbędne
do wykonania naprawy lub konserwacji, prawo odstąpienia od umowy
przysługuje Konsumentowi w odniesieniu do dodatkowych usług lub
Produktów;
g) w której przedmiotem świadczenia są nagrania dźwiękowe lub wizualne albo
programy komputerowe dostarczane w zapieczętowanym opakowaniu, jeżeli
opakowanie zostało otwarte po odbiorze.

12. Prawo do odstąpienia od umowy zawartej na odległość, na zasadach opisanych w
tym paragrafie Regulaminu, stosuje się również do osoby fizycznej zawierającej
umowę bezpośrednio związaną z jej działalnością gospodarczą, gdy z treści tej
umowy wynika, że nie posiada ona dla tej osoby charakteru zawodowego,

wynikającego w szczególności z przedmiotu wykonywanej przez nią działalności
gospodarczej, udostępnionego na podstawie przepisów o Centralnej Ewidencji i
Informacji o Działalności Gospodarczej.
§ 9 REKLAMACJE

1. Sprzedawca ponosi wobec Klientów będących Konsumentami odpowiedzialność za
zgodność Produktów z umową zgodnie z obowiązującymi przepisami prawa.
Podstawa i zakres odpowiedzialności Sprzedawcy względem Klientów będących
Konsumentami w razie braku zgodności Produktu z umową oraz uprawnienia
przysługujące takim Klientom określone są w art. 43a i n. ustawy z dnia 30 maja 2014
r. o prawach konsumenta (Dz.U. 2020 t.j. z dnia 2020.02.21 z późn. zm).
2. W wypadku gdy Sprzedawca na podstawie przepisów o rękojmi lub dotyczących
braku zgodności Produkty z umową dostarcza Klientowi Produkt wolny od wad, może
jednocześnie żądać zwrotu Produktu wadliwego.
3. Roszczenia z tytułu reklamacji rozpoznawane są na podstawie dowodu zakupu
przedstawionego przez Klienta.
4. Korzystając z rękojmi Klient może, na zasadach oraz w terminach określonych w
Kodeksie cywilnym:
a) złożyć oświadczenie o obniżeniu ceny
b) przy wadzie istotnej - złożyć oświadczenie o odstąpieniu od umowy
c) żądać wymiany rzeczy na wolną od wad
d) żądać usunięcia wady
5. Sprzedawca prosi o składanie reklamacji na podstawie rękojmi na adres pocztowy lub
elektroniczny wskazany w niniejszym Regulaminie.
6. W reklamacji Klient powinien wskazać:
a) opis stwierdzonej wady,
b) żądany sposób jej rozstrzygnięcia
c) zwrotne dane teleadresowe Klienta (imię, nazwisko, adres, adres e-mail).
7. Dostarczenie Produktu podlegającego reklamacji wraz z reklamacją lub przekazanie
Sprzedawcy np. dokumentacji zdjęciowej takiego Produktu (pozwalającej na ocenę
reklamacji) usprawni przebieg procesu reklamacyjnego (z zastrzeżeniem, że
dostarczenie przez Klienta Produktu lub dokumentacji zdjęciowej nie stanowi
obowiązku Klienta w związku ze złożeniem reklamacji). Sprzedawca zastrzega sobie
prawo zwrócenia się do Klienta celem uzupełniania informacji zawartych w
reklamacji, jeżeli podane przez Klienta informacje będą niepełne i rozpatrzenie
reklamacji będzie niemożliwe. Jeśli okaże się, że dla rozpatrzenia reklamacji
konieczne jest dostarczenie reklamowanego towaru do Sprzedawcy, Klient jest
zobowiązany do dostarczenia tego towaru, w przypadku Konsumenta na koszt
Sprzedawcy, na adres Krasków 50, 46-200 Kluczbork.
8. Jeśli na towar została udzielona dodatkowo gwarancja, informacja o niej, a także o jej
warunkach, jest dostępna w opisie produktu w Sklepie.
9. Reklamacje dotyczące działania Sklepu należy kierować na adres e-mail wskazany w
niniejszym Regulaminie.
10. Rozpatrzenie reklamacji przez Sprzedawcę nastąpi w terminie do 14 dni. O sposobie
rozpatrzenia reklamacji Klient zostanie powiadomiony drogą elektroniczną poprzez
przesłanie wiadomości na adres e-mail Klienta podany w reklamacji, a w przypadku
jego braku na adres pocztowy Klienta.

11. Powyższe postanowienia mają również zastosowanie w stosunku do osoby fizycznej
zawierającej umowę bezpośrednio związaną z jej działalnością gospodarczą, gdy z
treści tej umowy wynika, że nie posiada ona dla tej osoby charakteru zawodowego,
wynikającego w szczególności z przedmiotu wykonywanej przez nią działalności
gospodarczej, udostępnionego na podstawie przepisów o Centralnej Ewidencji i
Informacji o Działalności Gospodarczej.
12. W przypadku, gdy postępowanie reklamacyjne nie przyniesie oczekiwanego przez
Konsumenta rezultatu, Konsument może skorzystać m.in. z:
a) mediacji prowadzonej przez właściwy terenowo Wojewódzki Inspektorat
Inspekcji Handlowej, do którego należy się zwrócić z wnioskiem o mediację.
Co do zasady postępowanie jest bezpłatne. Wykaz Inspektoratów znajduje się
tutaj: https://www.uokik.gov.pl/wazne_adresy.php#faq595.
b) pomocy właściwego terenowo stałego polubownego sądu konsumenckiego
działającego przy Wojewódzkim Inspektoracie Inspekcji Handlowej, do
którego należy złożyć wniosek o rozpatrzenie sprawy przed sądem
polubownym. Co do zasady postępowanie jest bezpłatne. Wykaz sądów
dostępny jest pod
adresem: https://www.uokik.gov.pl/wazne_adresy.php#faq596.
c) bezpłatnej pomocy miejskiego lub powiatowego rzecznika Konsumentów.
d) internetowej platformy ODR dostępnej pod
adresem: http://ec.europa.eu/consumers/odr/.

13. Skorzystanie z pozasądowych sposobów rozpatrzenia reklamacji i dochodzenia
roszczeń ma charakter dobrowolny i może mieć miejsce tylko w przypadku, gdy obie
strony sporu wyrażą na to zgodę. Powyższy zapis ma charakter informacyjny i nie
oznacza wyrażenia przez Sprzedawcę zgody na udział w pozasądowych sposobach
rozpatrywania reklamacji i dochodzenia roszczeń (rozstrzygania sporów).
§ 10 PRZETWARZANIE DANYCH OSOBOWYCH

Informacje dotyczące przetwarzania danych osobowych Klientów zawarte są w Polityce
prywatności dostępnej na Stronie Internetowej www.remontomaniak.pl.

§ 11 ZASTRZEŻENIA

1. Zakazane jest dostarczanie przez Klienta treści o charakterze bezprawnym.
2. Każdorazowo składane w Sklepie zamówienie stanowi odrębną umowę sprzedaży i
wymaga osobnej akceptacji Regulaminu. Umowa zawierana jest na czas i w celu
realizacji zamówienia.
3. Umowy zawierane na podstawie niniejszego regulaminu zawierane są w języku
polskim.
4. Żadne z postanowień niniejszego regulaminu nie wyłącza lub w żadnym stopniu nie
ogranicza uprawnień Konsumenta wynikających z przepisów prawa.
5. Postanowienia dotyczące towarów i umowy sprzedaży stosuje się odpowiednio do
treści cyfrowych i umowy o dostarczanie treści cyfrowych, o ile Regulamin nie określa
tych kwestii odrębnie.
§ 12 POSTANOWIENIA DOTYCZĄCE KLIENTCH NIEBĘDĄCYCH KONSUMENTAMI
1. Prawo odstąpienia od umowy zawartej na odległość nie przysługuje podmiotowi
innemu niż Konsument.

2. Wszelka odpowiedzialność Sprzedawcy w stosunku do Klienta niebędącego
Konsumentem jest wyłączona.
3. W przypadku ewentualnego sporu z Klientem niebędącym Konsumentem sądem
właściwym będzie sąd właściwy dla siedziby Sprzedawcy.
§ 13 OPINIE W SKLEPIE INTERNETOWYM

1. Klient Sklepu Internetowego ma możliwość dobrowolnego i nieodpłatnego
wystawienia opinii dotyczącej zakupów dokonanych w Sklepie Internetowym.
Przedmiotem opinii może być także ocena, zdjęcie lub recenzja zakupionego
produktu w Sklepie Internetowym.
2. Sprzedawca po dokonanych zakupach w Sklepie Internetowym wysyła do Klienta
wiadomość email z prośbą o wystawienie opinii oraz linkiem do formularza online
umożliwiającego jej wystawienie – formularz online umożliwia udzielenie odpowiedzi
na pytania Sprzedawcy dotyczące zakupów, ich ocenę, dodanie własnego opisu dot.
opinii oraz zdjęcia zakupionego produktu. W razie braku wystawienia opinii po
otrzymaniu pierwszego zaproszenia do wystawienia opinii Sprzedawca ponawia
wysyłkę zaproszenia.
3. Opinia może być wystawiona jedynie przez Klienta, który dokonał zakupów w Sklepie
Internetowym Sprzedawcy.
4. Wystawione przez Klienta opinie są publikowane przez Sprzedawcę w Sklepie
Internetowym oraz wizytówce TrustMate.io.
5. Wystawienie opinii nie może być wykorzystywane przez Klienta do działań
bezprawnych, w szczególności do działań stanowiących czyn nieuczciwej konkurencji
wobec Sprzedawcy, czy też działań naruszających dobra osobiste, prawa własności
intelektualnej lub inne prawa Sprzedawcy lub osób trzecich.
6. Opinia może być wystawiona tylko do faktycznie zakupionych produktów w Sklepie
Internetowym Sprzedawcy. Zabronione jest zawieranie fikcyjnych/pozornych umów
sprzedaży w celu wystawienia opinii. Autorem opinii nie może być także sam
Sprzedawca ani jego pracownicy bez względu na podstawę zatrudnienia.
7. Wystawiona opinia może zostać w każdym czasie usunięta przez jej autora.

§ 14 POSTANOWIENIA KOŃCOWE

1. Niniejszy regulamin może podlegać okresowo zmianom. Data wejścia w życie zmian
zostanie przedstawiona na stronie Sklepu Internetowego. Zmieniony Regulamin
będzie obowiązywał zamówienia złożone od dnia wejścia w życie zmian, z
zastrzeżeniem, że uaktualniony Regulamin zostanie udostępniony na stronie Sklepu
Internetowego w sposób umożliwiający zapoznanie się ze zmienionym Regulaminem
w sposób równie przystępny, jak w przypadku aktualnego Regulaminu oraz z
zastrzeżeniem, że Klient potwierdzi zapoznanie się i akceptację zmienionego
Regulaminu przed złożeniem zamówienia, dla którego taki zmieniony Regulamin
znajdzie zastosowanie. Zmiana Regulaminu nie wywiera jakiegokolwiek wpływu na
zamówienia złożone przed dniem wejścia w życie zmienionego Regulaminu oraz
umowy zawarte na podstawie takich zamówień
2. W sprawach nieuregulowanych w Regulaminie mają zastosowanie przepisy prawa
polskiego, w szczególności Kodeksu Cywilnego oraz przepisy Ustawy o Prawach
Konsumenta.

Załącznik nr 1 do Regulaminu
Poniżej znajduje się wzór formularza odstąpienia od umowy, z którego Konsument może, ale
nie musi skorzystać:
WZÓR FORMULARZA ODSTĄPIENIA OD UMOWY
(formularz ten należy wypełnić i odesłać tylko w przypadku chęci odstąpienia od umowy)
HANDLOVO SP. Z O.O.
Krasków 50, 46-200 Kluczbork adres e-mail: biuro@handlovo.pl
- Ja/My(*) ..................................................................... niniejszym informuję/informujemy(*) o
moim/naszym odstąpieniu od umowy sprzedaży następujących rzeczy(*) / o świadczenie
następującej usługi(*) / o dostarczanie treści cyfrowych w postaci(*):
....................................................................................................................................................
................................................................................
....................................................................................................................................................
................................................................................
....................................................................................................................................................
................................................................................
- Data zawarcia
umowy (*) /odbioru (*)  .......................................................................................................................
...
- Imię i nazwisko Konsumenta (-ów):
..............................................................................................................................
- Adres Konsumenta (-ów):
..........................................................................................................................................
....................................................................................................................................................
..............................
.............................................................................................
Podpis Konsumenta
(tylko jeżeli formularz jest przesyłany w wersji papierowej)

Data ............................................
(*) Niepotrzebne skreślić.

do góry
Sklep jest w trybie podglądu
Pokaż pełną wersję strony
Sklep internetowy Shoper.pl